Arhitektura

Pijaca Palilula

Lokacija / Beograd, Srbija
Godina / 2017-2019
Površina / 12.689,20m²
Klijent / JKP „Beogradske pijace”
Projektantski tim / Marina Lazović / Danica Stojiljković /
Dunja Nedeljković / Zoran Lazović
Foto / Relja Ivanić

U vremenu kada su male trgovinske i ugostiteljske radnje prepoznale potrebu da investiraju i unaprede svoje poslovanje kako bi opstale u sistemu velikih trgovinskih lanaca i online trgovine, jedan od najuspešnijih koncepata koji se pokazao u svetu jesu hale za prodaju i konzumaciju hrane koje okupljaju i nude raznovrsnu ponudu usluga. Kao odgovor na potrebe tržišta u samom centru Beograda igrađena je prva zatvorena pijaca, pijaca Palilula, koja svojim sadržajima i tehnološkom opremljenošću funkcioniše kao jedinstvena u našoj zemlji.

Jedinstvenost ove pijace, pre svega, čini način na koji se kombinuju tradicionalna funkcija pijace sa prodavnicama hrane, restoranima, supermarketom i podzemnim parkingom.

Trouglasta forma parcele, uslovila je formu objekta, a jasna geometrija i materijalizacija krova, kao i visina i volumen unutrašnjosti načinili su da Palilulska pijaca dobije i karakterističnu spoljašnjost.

Razmišljajući o konceptu zatvorenih pijaca, bilo je potrebno da se izbegne mračna i introvertna hala koja nema povezanost sa okolnim urbanim područjem, već da se obezbedi otvoreni objekat sa dobrom pristupačnošću i osvetljenošću.

Tako je objekat pijace projektovan kao vazduhom pun prostor, koji je istovremeno zatvoren.

Kako bi objekat bio što transparentniji izabran je koncept sa velikim staklenim površinama, a kao kontrast ove transparentnosti, postavljena je drvena krovna „nadstrešnica“ koja se spušta ka bočnim fasadama. Kompaktna forma drvenog krova koja prelazi u bočne fasade je glavni koncept objekta. Krov se podiže na mestima gde se očekuje najveća frekvencija ljudi, praveći dodatnu dinamiku i naglašavajući ulaze. Sa druge strane, spušta se delimično prateći pad terena i po potrebi zatvarajući bočne delove fasade.

Glavni pristup pijačnom platou je ostvaren iz uglova Ulice Ilije Garašanina i Dobre Mitrović, kao i sa ugla Ilije Garašanina i Majora Ilića jer se odatle očekuje najveća frekvencija ljudi. Na uglu Ulica Majora Ilića i Dobre Mitrović postavljen je dodatni ulaz za nivo ispod pijačnog platoa sa koga se ulazi u supermarket. Iz prostranog pretprostora supermarketa omogućen je komforan ulaz eskalatorima ka platou pijace.

Nivo platoa pijace, na koti 113.80, prevashodno je koncipiran kao otvoreni prostor sa slobodnostojećim pijačnim „brodovima“ raspoređenim da prate glavne pešačke pravce kretanja, a sa druge strane omogućavajući kontinuirano otvaranje vizura iz Ul. Ilije Grašanina ka pijaci i obrnuto sa platoa pijace ka dešavanjima na ulici. Brodovi su tako raspoređeni da omogućavaju komforno kretanje i preglednost robe koja je na njima izložena.

Nova Palilulska pijaca teži da se razvije i postane reper i važan podsticaj okolini, a ujedno i da čini snažan doprinos urbanoj ekonomiji grada. Potencijal ovakvog koncepta prepoznat je i u razvoju turističkih destinacija i ponuda Beograda. Odavno su pijace u svetu obavezna mesta posete na kojima se upoznaje kultura jednog naroda, kroz konzumaciju lokalnih specijaliteta, hrane i pića.